ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Nejnovější zprávy z realitního trhu ve spolupráci s realitymorava.cz


Jak si vybrat vhodný sklad pro své obchodní podnikání

Mnoho dnes významných firem zaèalo svùj rùst v rodinných domcích, se sklady v garážích èi sklepních prostorách. Pokud však obchod prosperuje, nastane èas, kdy je tøeba hledat nové skladové prostory. ...
Celý článek


Nový stavební zákon zjednodušuje stavební øízení, ale vrací do hry kolaudaci rodinných domù

Podle nového stavebního zákona budou od 1. èervence letošního roku jednoduché stavby vyžadovat povolení stavebního úøadu, které mùže být vydáno buï v klasickém øízení o povolení zámìru, èi jako první úkon stavebního úøadu v tzv. zrychleném øízení. Jak jsme již psali, drobné stavby nebudou povolovacímu procesu podléhat. ...
Celý článek


Poèet závìtí pøibývá, dìdických sporù o majetek také

Vìtšina Èechù stále spoléhá na to, že po své smrti si dìdicové rozdìlí svùj majetek podle zákona. Nechají tedy vše na notáøi a dìdické posloupnosti tak, jak ji urèuje obèanský zákoník. Pøitom spory o majetek, a pøedevším o nemovitosti, jsou u dìdicù stále èastìjší. A také pøípadné spoluvlastnictví nemovitosti, kterou zdìdilo nìkolik osob s rozdílnými pøedstavami o jejím využití, nepøináší jednoduché øešení. Tím by mìla být závì, sepsaná notáøem. ...
Celý článek


Jak pøevzít nový byt od developera

Kupujete-li byt za miliony, který budete splácet dvacet či více let, je třeba si jej před nastěhováním dokonale zkontrolovat. Závady se mohou vyskytnout v každém i sebelepším díle, zvláště pokud je to takové, na jehož zhotovení se podílí řada dodavatelů a subdodavatelů. Vady díla, zaevidované před nastěhováním do bytu, pak developer v příslušné lhůtě odstraní. Jestliže však zjistíte vady až po nastěhování, bude uplatnění jejich reklamace složitější. ...
Celý článek


Může společenství vlastníků nabýt do svého vlastnictví nemovitost, která je součástí nebo přiléhá k bytového domu?

Může společenství vlastníků koupit pozemek vedle bytového domu, nebo například některý z nebytových prostorů v domě, bývalý obchod či jiný prostor, který je dosud ve výlučném vlastnictví jiné osoby? Kdo to musí schválit a kdo platí příspěvky na jeho údržbu? ...
Celý článek


Co je to střednědobý pronájem?

Realitní odborníci definují délku střednědobého pronájmu od jednoho měsíce do jednoho roku. A i když by se zdálo, že je tato délka pronájmu nevýhodná, opak je pravdou. Pro mnoho osob může být řešením v různých životních situacích. ...
Celý článek


Kdy se vyplatí aukce nemovitosti

Pokud je nemovitost natolik atraktivní, že o ni má vážný zájem více osob, může se vyplatit uspořádat aukci. Ne všechny nemovitosti jsou pro aukci vhodné. Dobrý makléř by měl po prohlídce nemovitosti určit, zda se pro tento typ prodeje hodí. ...
Celý článek


Je výhodnější při pronájmu bytu hradit energie sám, nebo je raději přepsat na nájemce?

Jestliže začínáte pronajímat byt a nemáte ještě ustálenou praxi, je třeba se v počátku rozhodnout, zda si budou jednotliví nájemníci hradit energie přímo dodavatelům, a tudíž budou vedeny na jejich jméno, nebo budete hradit tyto platby přímo vy a následně je nájemníkům připočítáte k nájemnému. Jde především o elektřinu a plyn. ...
Celý článekAkční nabídka nemovitostí