ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Nejnovější zprávy z realitního trhu ve spolupráci s realitymorava.cz


Na hypotéku dosáhne více zájemcù. ÈNB zrušila další omezení

Èeská národní banka (ÈNB) na svém vèerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje pomìr výše celkového zadlužení žadatele o úvìr a výše jeho èistého roèního pøíjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí pøekroèit 8,5 násobek roèního pøíjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ÈNB tento ukazatel sledovat. ...
Celý článek


Èeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona øeší, jak zamezit øetìzení nájemních smluv

V rámci chystaného zákona o podpoøe v bydlení chce vláda mj. zamezit øetìzení nájemních smluv na dobu urèitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obì smluvní strany, nebo zda to bude znamenat spíše vìtší nejistotu a èastìjší stìhování. Nìkteré názory se dokonce pøiklánìjí k tomu, že se èást nájemních vztahù mùže pøenést i do šedé ekonomiky. ...
Celý článek


Pozemek máte, ale nemáte pro nìj využití. Co s ním?

Zpùsob využití pozemku je definován katastrálním zákonem a jeho provádìcím pøedpisem. O legálním zpùsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí rozhodují rùzné orgány, podle toho, o jaký druh pozemku se jedná. Vlastník jej nemùže využívat pro jiný úèel, než pro jaký je urèený. Ovšem druh pozemku se také dá zmìnit a následnì využít jiným zpùsobem. ...
Celý článek


Dluhopisy a akciové fondy – další možnosti, jak investovat do nemovitostí

Nemovitosti jsou dlouhodobě označovány za jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak lze zhodnotit uspořené finanční prostředky. Neznamená to však, že je vždy třeba zakoupit celou nemovitost. Způsobů investování do nemovitostí je několik. ...
Celý článek


Před koupí pozemku si prověřte kvalitu ovzduší v dané lokalitě

Uvažujete-li o novém domě nebo pozemku, na němž byste si chtěli vybudovat domov, nenechte se nemile překvapit. I v lokalitě, která působí nádherně, se mohou vyskytovat imise, které naruší spokojené bydlení. ...
Celý článek


Digitalizace stavebního řízení má zpoždění – zahájení provozu je nejisté

Jeden ze základních stavebních kamenů nového stavebního zákona má zpoždění. Digitalizované stavební řízení (DSŘ) má ušetřit stavebníkům obíhání úřadů a zároveň jim umožnit, aby měli pod kontrolou celý proces stavebního řízení. Ačkoli původně měl být v provozu od prvního ledna 2024, dosud není jasné, zda a kdy se povede jej rozběhnout. ...
Celý článek


Zájem o hypotéky v říjnu byl nejvyšší od loňského června, úrokové sazby jsou nejnižší za poslední rok

Více než dvojnásobný objem hypoték poskytly banky letos v říjnu ve srovnání se stejným měsícem roku loňského (nárůst o vysokých 123 procent). Na první pohled velmi pozitivní zpráva, která by mohla znamenat zotavování hypotečního trhu. Trochu ji ale kazí skutečnost, že k takovému výraznému růstu došlo hlavně kvůli velmi nízké srovnávací základně. ...
Celý článek


Jak je možné zorganizovat náhradní shromáždění SVJ?

Podzim je pro mnoho sdružení vlastníků jednotek dobou, kdy plánují uskutečnění shromáždění vlastníků. Stává se však, že shromáždění se sice sejde, ale není usnášeníschopné. Občanský zákoník již od 1. července 2020 pamatuje na tento problém a dává SVJ možnost svolat náhradní shromáždění. ...
Celý článekAkční nabídka nemovitostí