ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Nejnovější zprávy z realitního trhu ve spolupráci s realitymorava.cz


Kdy je tøeba v nájemním vztahu vytvoøit dodatek k nájemní smlouvì

Jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce, dochází ke zmìnám, které je nutno promítnout do smluvního vztahu, tedy nájemní smlouvy. Ve vìtšinì pøípadù není nutné rušit stávající nájemní smlouvu a vytváøet novou. Tyto záležitosti se øeší formou dodatkù. ...
Celý článek


Bytový architekt nebo bytový designér – v èem je rozdíl?

Rùzné názvy rùzný obsah? Nebo jen rùzné názvy a stejný obsah práce? Mezi architektem a designérem je samozøejmì rozdíl, a naopak, je skvìlé, když si vlastník nemovitosti objedná služby obou, protože se budou dobøe doplòovat. ...
Celý článek


S opravou soukromého rybníku pomùže stát

Plánujete koupit pozemek, na kterém je zanedbané jezírko? Nebo již máte na své zahradì rybníèek? Vodní plocha je urèitì atraktivním prvkem krajiny a zaèlenit ji na svùj pozemek mùže být pøínosné nejen pro lidi, ale i pro živoèichy, kteøí ve vodì nebo v její blízkosti žijí. Není-li rybníèek v dobré kondici, mùže pomoci nová podpora od státu. ...
Celý článek


Mùže být nezletilé dítì vlastníkem nemovitosti?

Jsou situace, které rodièe èi jiné pøíbuzné pøivedou k tomu, že chtìjí nemovitost ve svém vlastnictví pøevést na nezletilé dítì. Tuto transakci zákon umožòuje, nebo již od narození má èlovìk možnost nabývat majetek. Do hry zde však vstupuje právì nezletilost obdarovávaného. Takže celý proces je složitější než darování dítěti, které již dosáhlo 18 let, a je tudíž plnoleté. ...
Celý článek


Stavební spoření pomáhá v Česku již 30 let k lepšímu bydlení

Na počátku stála iniciativa skupiny poslanců českého parlamentu, kteří si vzali příklad z podpory bydlení v Německu a v Rakousku. Po důkladném prostudování jejich modelů vytvořili zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, který vstoupil v platnost 1. dubna 1993. ...
Celý článek


Bydlení v nájemním bytě – jiná pravidla pro partnery, jiná pro manžele

Právní úprava bydlení manželů se od bydlení partnerů v mnohém liší. Manželé požívají větší právní ochrany, čímž mají v otázkách bydlení větší jistotu než partneři. Partneři by tak měli při pronájmu nemovitosti věnovat pozornost právnímu uspořádání vztahů tak, aby předešli nepříjemným situacím vyplývajícím z možného nerovnoprávného postavení jednoho z nich. ...
Celý článek


Spolkové domy v Česku mají zpoždění, rýsuje se však jedna vlaštovka

V roce 2020 schválil pražský magistrát zásady projektu Dostupné družstevní bydlení s účastí hl. m. Prahy a následně byly vytipovány vhodné pozemky pro výstavbu. Podobné kroky proběhly v Brně, ovšem realizace má v obou městech zpoždění. Nyní to vypadá, že se první projekt tzv. baugruppe postaví v Pohořelicích. ...
Celý článek


Jak najít vhodnou kancelář pro svou firmu

Kancelářské provozy mohou na první pohled připadat stejné jako vejce vejci. Nic však není tak dalece od pravdy. Rozdíl není jen ve velikosti prostor, které potřebujete, ale také ve stylu práce, který daná společnost preferuje. Až budete hledat kanceláře k pronájmu, je třeba řídit se několika zásadami. ...
Celý článekAkční nabídka nemovitostí