ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Nejnovější zprávy z realitního trhu ve spolupráci s realitymorava.cz


6 vìcí, bez kterých se neobejdete pøi prodeji luxusních nemovitostí

Prodej luxusního bytu èi domu není jen o jeho ocenìní a prezentaci na realitním serveru. V mnoha ohledech se jedná o nadstandardní proces, který vyžaduje odlišný pøístup než prodej bìžných nemovitostí. Jak tedy pøistoupit k prodeji luxusní nemovitosti správnì? Zde je nìkolik klíèových bodù, na které byste se mìli zamìøit. ...
Celý článek


Dotaèní program Oprav dùm po babièce nyní ještì výhodnìji

Lidem, kteøí nemají naspoøeno dostatek prostøedkù na renovaci bydlení, se otevírá unikátní možnost zapojit se do dotaèního programu Oprav dùm po babièce. Od letošního bøezna je tento program zvýhodnìn úvìrem s nízkým úroèením a dlouhodobou splatností. Pro rok 2024 byla maximální výše RPSN (roèní procentní sazba nákladù) zastropována na 3,5 %. ...
Celý článek


Jakou stavbu mùžete mít ve svém lese

Je to jednoduché – vlastnì žádnou, která by se používala k bydlení. Pokud to tedy nepovolí pøíslušný orgán lesní správy a stavební úøad. Máte-li svùj vlastní les, urèitì vás nìkdy láká odstìhovat se tam a mít klid od ruchu bìžného života. Ovšem kupujete-li lesní pozemek èi pozemek na okraji lesa, dobøe provìøte, zda a kde je možné na nìm postavit dùm èi tam jen tak zaparkovat mobilní dùm, maringotku nebo obytný pøívìs. I když se les stane vaším majetkem, ne vše je možné. ...
Celý článek


Lidé mìní preference. Co nejvíce preferují zájemci o pronájem?

I když nájemní bydlení není v České republice ještě takovým trendem jako v západní Evropě, přesto se stále více lidí napříč generacemi k němu vrací. Vlastnické bydlení je totiž náročné. Doba, kdy lidé privatizovali bytový fond, a tak se stali vlastníky nemovitostí často za pár set tisíc korun, je již dávno pryč. Kdyby ti, kteří své byty zprivatizovali v 90. letech minulého a na počátku tohoto století, je museli koupit za reálné ceny, zřejmě by mnoho z nich od koupě ustoupilo. ...
Celý článek


Jak efektivně čerpat hypotéku při stavbě nového domu

Postavit nový dům, a ještě k tomu na pozemku, který teprve kupujete, je náročnější než koupit již hotovou stavbu. Na druhou stranu tak může vyrůst dům přesně podle vašich potřeb a představ. Jestliže nemáte hotovost, bude třeba na koupi pozemku i stavbu domu zajistit úvěr. Čerpání takového úvěru (nebo úvěrů) však probíhá trochu v jiném režimu, než při tradiční koupi domu nebo bytu. ...
Celý článek


Postup katastrálního úřadu při řízení o návrhu na vklad

K tomu, aby se člověk stal vlastníkem nemovitosti, nestačí podpis kupní smlouvy. Následný proces je totiž ten nejdůležitější. Jde o zápis nových údajů, v tomto případě nového vlastníka, do katastru nemovitostí. Bez tohoto zápisu by se totiž smlouva stala jen kouskem bezcenného papíru. ...
Celý článek


Prodeji své nemovitosti můžete pomoci i během prohlídek. Jak na to?

Často se stává, že lidé prodávají byt či dům, v němž bydlí. Tento prodej může být trochu náročnější než prodej prázdné nemovitosti. Na druhé straně ale stávající členové domácnosti, resp. vlastník, mohou do procesu prodeje více zasahovat, a konečně i pomoci potenciálním kupcům v jejich rozhodování. ...
Celý článek


Za jakých podmínek může pronajímatel rekonstruovat nájemní byt

Jestliže pronajímáte starší byt, čas od času potřebuje větší úpravy. Ideální je provádět je v momentě, kdy v bytě nikdo nebydlí. Tedy po skončení nájmu jednoho nájemce a před tím, než byt pronajmete dalším osobám. Ne vždy to však jde. ...
Celý článekAkční nabídka nemovitostí