ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Reklamační řád Listrum real s. r. o.

Listrum real s.r.o. a všichni její spolupracující makléři se zavázali dodržovat a řídit se Etickým kodexem a vždy jednat v souladu se zákonem. Tato závazná pravidla slouží k eliminaci nekorektního jednání a předchází vzniku nespokojenosti klientů.

Bohužel nelze zcela vyloučit výhrady a stížnosti klietnů na postup při vyřizování jednotlivých obchodních případů, a proto Listrum real s.r.o. sestavila následný Reklamační řád, který slouží k jednoznačnému pojmenování podmínek, důležitých k řešení výhrad a reklamací v rámci poskytovaných realitních služeb.

Uplatnění a podání reklamace, stížnosti

S podáním reklamací, stížností, se klient obrací přímo na vedení Listrum real s.r.o., která přímo odpovídá za vyřízení reklamace. Klient reklamaci uplatňuje bezodkladně po zjištění nedostatků.

Předmět podání reklamace, stížnosti

Klient má právo reklamovat veškeré postupy realitní kanceláře, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, chování makléře či domluvený způsob inzerce.

Způsob podání reklamace, stížnosti

Reklamaci, stížnosti podává klient přímo na vedení Listrum real s.r.o.

Forma podání reklamace, stížnosti

Reklamaci, stížnost podává klient:

  • při osobní návštěvě (doporučuje se předchozí domluva na termínu návštěvy)
  • telefonicky
  • v písemné formě (email, dopis)

Příjemce reklamace, stížnosti je povinen klientovi potvrdit přijetí a seznámit ho se způsobem řešení a termínem odpovědi.

Obsah podání reklamace, stížnosti

Klient při podání reklamace uvádí své osobní údaje, kontaktní spojení, způsob doručení odpovědi a předmět reklamace včetně posloupnosti vývoje obchodního případu.

Vyřízení podání reklamace, stížnosti

Všechna podání je Listrum real povinna prověřit a rozhodnout o jejich oprávněnosti nebo neoprávněnosti. Listrum real je povinna do 24 hodin potvrdit přijetí reklamace a do 48 hodin vyřídit 80% přijatých reklamací. Všechny reklamace je povinna vyřídit nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich průkazného doručení.

Reklamaci je Listrum real povinna vyřídit písemnou formou a odpověď doručit klientovi komunikačním kanálem, který si klient zvolí.

U oprávněné reklamace je Listrum real povinna uvést všechny reklamované náležitosti do stavu vyhovující klientovi. V případě, že byla klientovi způsobena újma, je realitní kancelář povinna újmu nahradit, například slevou z poskytovaných služeb.

Náklady vynaložené na vyřízení podání reklamace, stížnosti

Veškeré náklady, které vzniknou Listrum real při vyřizování klientovy oprávněné reklamace, jdou na vrub Listrum real. V těchto případech není oprávněna Listrum real požadovat po klientovi, který reklamaci podal, žádné prostředky.

Pokud vzniknou při vyřizování neoprávněné reklamace klienta Listrum real náklady, může jejich náhradu uplatňovat na klientovi, který neoprávněnou reklamaci podal. V tomto případě však musí Listrum real výši vzniklých nákladů prokázat.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád Listrum real s.r.o. je zveřejněn v kanceláři společnosti, na internetových stránkách www.listrum.cz a na vyžádání zaslán klientům.

 

Dne 28. 11. 2016 za Listrum real s. r. o. Jaromír Kohut, jednatel