ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Etický kodex Listrum real s.r.o.

Klient a jeho zájmy vždy na prvním místě

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • hájí zájmy svých klientů a současně se chovají spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu,
 • nezneužívají svého postavení v neprospěch klienta,
 • neodkladně informují účastníky obchodního případu o všech podstatných skutečnostech týkajících se daného obchodního případu.


Jednáme profesionálně

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • vykonávají svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby její klienti nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu,
 • se ve své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívají nekalé praktiky jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody, apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytují informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejím zájmům. Vždy upozorňují na možná omezení a rizika vyplývající z jejich práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit. Sdělují výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předcházejí sporům, v případě vzniku vždy usilují o smírnou a efektivní cestu řešení,
 • se vždy rozhodují s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímají pouze takové zakázky, které jsou schopni odborně a efektivně splnit sami nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dodavateli. Naopak odmítají zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem,
 • soustavně si prohlubují svou kvalifikaci, resp. průběžně školí své zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace a udržují si přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi v oblasti svého působení a o faktorech, které tento trh ovlivňují,
 • neposkytují klientům poradenství, které je mimo jejich odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, statik, apod.) je makléř povinen danou věc konzultovat s tímto odborníkem.


Důvěřujeme si a spolupracujeme

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • spolupracují s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozují spolupracujícího realitního makléře, respektují zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.


Netolerujeme diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • zavazují se vyvarovat jakéhokoli diskriminačního chování z důvodů rasy, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo sexuální orientace.


Našimi hodnotami jsou spolehlivost, vstřícnost, vnímavost a srozumitelnost

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • uvádí při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno,
 • zavazují se vždy uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize v ceně není obsažena, je tento povinen zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.


Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní pokyny a předpisy

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdrželi souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji,
 • při poskytování svých služeb vždy informují všechny zúčastněné strany daného obchodu, kterou stranu zastupují,
 • za účelem ochrany práv zúčastněných stran daného obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírají se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem,
 • nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadování zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi,
 • zavazují se zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašují, že se zavazují proti všem formám nekalé soutěže ostatních účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele, aktivně vystupovat,
 • se při své činnosti zavazují také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a jsou solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.


Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní pokyny a předpisy

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • jednání v souladu se všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chovají se objektivně a čestně,
 • jednají tak, aby se vyhnuli střetu zájmů a nezneužili svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob,
 • nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet ani poskytovat plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek,
 • zavazují se vyvarovat jakékoliv činnosti, která by mohla znamenat střet zájmů, popřípadě předem informovat vedení Listrum real s.r.o. o činnostech, které by v budoucnu mohly střet zájmů představovat a vyžádat si předem souhlas k takové činnosti.


Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní pokyny a předpisy

Makléři Listrum real s.r.o.:

 • jsou loajální vůči Listrum real s.r.o.,
 • nebudou poskytovat služby způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost Listrum real s.r.o.,
 • dbají na to, aby Listrum real s.r.o. byla chápána jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný poskytovatel realitních služeb

 

Jaromír Kohut, jednatel